Redakcja Naszych Argumentów dotarła do wniosków, jakie sformułowali inspektorzy pracy po przeprowadzeniu kontroli w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu. Wykryte nieprawidłowości wymieniają oni w kilku punktach. Zastrzeżenia PIP dotyczą m.in. prowadzenia akt osobowych i praktyki wydawania świadectw pracy przez kędzierzyński MZEC. Inspektorzy umieścili na liście nieprawidłowości również fakt wypłacania ekwiwalentu za za niewykorzystany urlop z dniem wymagalności powyższego świadczenia, tj. z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Wreszcie dwa kolejne punkty mówią wprost o kwestiach, co do których działacze Związkowej Alternatywy mieli najwięcej do zarzucenia prezes i zarządowi spółki.

PIP ustalił mianowicie nieprawidłowości w zakresie wdrożonych w firmie instrukcji BHP. Jednoznacznie stwierdził również, że zwolnienie działacza związkowego, którego stosunek pracy podlegał prawnej ochronie, stanowiło naruszenie prawa pracy. Do takich wniosków inspektorzy doszli po zapoznaniu się m.in. z pismami Związkowej Alternatywy do zarządu spółki, w których Rafał Ślusarczyk został jednoznacznie wskazany jako wiceprzewodniczący związku wybrany na czteroletnią kadencję, osoba uprawniona do reprezentowania związku wobec pracodawcy.

- W związku ze stwierdzeniem w czasie kontroli ww. nieprawidłowości do pracodawcy skierowane będą właściwe środki prawne, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - informują inspektorzy. Nie pozostawiają też wątpliwości: wobec osób winnych nieprawidłowości zostaną zastosowane sankcje karne.

Przypomnijmy: Rafał Ślusarczyk rozpoczął pracę w kędzierzyńskiej spółce ciepłowniczej w 2018 roku. Przez trzy kolejne lata do jakości jego pracy nie było żadnych zastrzeżeń. We wrześniu 2023 r. został dyscyplinarnie zwolniony, a jako oficjalne przyczyny kierownictwo spółki wskazywało wysyłanie maili do zarządu ze służbowego adresu oraz "konfliktowość" pracownika. Maile, jak wyjaśniał Ślusarczyk, dotyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem zakładu, których poruszanie jest normalne w kontaktach między związkami a zarządem.

Wywiad z Rafałem Ślusarczykiem i przewodniczącą Związkowej Alternatywy w zakładzie Barbarą Konobrodzką znajduje się TUTAJ.