W kwietniu OPZZ wystąpiło z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy o pilną interwencję w związku ze strajkiem grupy kierowców z Uzbekistanu i Gruzji, którzy pracowali w przedsiębiorstwach należących do grupy AGMA & LUK, a mianowicie LUK MAZ, AGMAZ i IMPERIA.

Protest ten, zakończony zwycięstwem pracowników, relacjonowaliśmy na łamach Naszych Argumentów na bieżąco.

Przeczytaj nasze podsumowanie zwycięskiego strajku kierowców.

Okazało się, że te firmy były już wcześniej pod nadzorem inspektoratu drogowego, a pojazdy należące do nich kontrolowała Inspekcja Transportu Drogowego. Przed strajkiem kierowców, w trakcie przeprowadzonych kontroli, stwierdzono naruszenia w przypadku 24 z nich. W rezultacie na właścicieli firm transportowych nałożono kary administracyjne, a kierowców ukarano mandatami karnymi.


Najczęściej stwierdzane naruszenia dotyczyły nieprzestrzegania  norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdów oraz właściwego użytkowania tachometrów, czyli urządzeń służących do rejestrowania czasu pracy kierowcy.

Naruszenia dotyczyły również okazywania wymaganych dokumentów, w tym świadectwa kierowcy potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Jakie były wyniki wcześniejszych kontroli WITD w Krakowie?

Wszystkie wymienione przedsiębiorstwa zostały poddane kontrolom w siedzibach przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, zgodnie z właściwością terytorialną. W roku 2022 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadził kontrole w siedzibach wszystkich trzech przedsiębiorstw, aby sprawdzić, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). Kontrole zakończyły się stwierdzeniem rażących nieprawidłowości a te przełożyły się na  nałożenie maksymalnych kar finansowych w postępowaniu administracyjnym.

Podczas przeprowadzanych kontroli inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili szereg naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym. Dotyczyły one m.in. nieprzestrzegania norm czasu jazdy i odpoczynku kierowców, wykonywania przewozu drogowego pojazdami nieposiadającymi aktualnych okresowych badań technicznych potwierdzających zdatność do ruchu drogowego oraz wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowców nieposiadających ważnego świadectwa kierowcy. Za wszystkie stwierdzone naruszenia nałożono kary w wysokości od 120 tys. zł do ponad 260 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano ustawowe ograniczenie kary pieniężnej, w przypadku jednej firmy do 25 tys. zł, a w przypadku dwóch kolejnych do 30 tys. zł.
W wyniku stwierdzonych naruszeń Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wszczęło postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji wobec 2 przedsiębiorców wymienionych powyżej. Ocena dobrej reputacji jest jednym z wymogów dla posiadania uprawnień przewozowych. Wcześniej podjęto decyzje dotyczące cofnięcia wypisu z uprawnień przewozowych, cofnięcia świadectwa kierowcy, odmowy wydania świadectw kierowcy oraz czasowego zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowców wobec tych dwóch podmiotów.

W odpowiedzi na pismo OPZZ, Główny Inspektor Transportu Drogowego poinformował, że wydał polecenie niezwłocznego przeprowadzenia kontroli w podmiotach należących do grupy AGMA & LUK MAZ przez właściwą terytorialnie jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy.

Inspektorzy pracy przystąpili do kontroli we wszystkich przedsiębiorstwach należących do tej grupy, a obecnie czynności kontrolne są w toku. Kontrole obejmują sprawdzanie czasu pracy, wynagrodzeń za pracę oraz weryfikację zasadności powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.
Czynności kontrolne mają również na celu ustalenie rodzaju operacji transportowych wykonywanych przez kierowców, którzy pracowali w przedsiębiorstwach z grupy AGMA & LUK MAZ, okresu i terytorium, na którym te operacje były wykonywane, oraz wysokości wynagrodzenia otrzymanego w związku z pracą poza terytorium Polski.